Lägesbilder - Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar
Bok, 2014

lägesförståelse

lägesuppfattning

krisledning

stabsarbete

Samhällsstörning

Lägesbild

krishantering

Författare

Jonas Landgren

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Erik Borglund

ISBN

978-91-7383-503-9

Mer information

Skapat

2017-10-07