Gods till Torp - Kartläggning av godsflöden till ett köpcenter
Paper in proceeding, 2016

Transportbranschen står inför stora utmaningar på grund av de negativa miljöeffekter som vägtrafik genererar. För att utreda problematiken med att landbaserade transporter bidrar till tidigare nämnda effekter är godsflödet in till ett köpcenter en intressant fallstudie på grund av godsflödets storlek och komplexitet. Ett köpcenter består av ett stort antal affärer och butiker med individuella transportlösningar, vilket leder till att transporter av gods frekvent anländer till köpcentret. Ett köpcenter där ovan nämnda problematik återfinns är Torp utanför Uddevalla, vilket består av cirka 70 butiker och restauranger samt ett antal större friliggande varuhus. För att förstå transportstrukturen är det viktigt att kartlägga det inkommande godset med avseende på med vilken leveransfrekvens och leveransstorlek transporterna ankommer, vilket transportmedel som används samt varifrån godset kommer. Syftet med detta paper är således att kartlägga dagens transportsystem och förklara de krav som påverkar dagens transportsystem. Resultaten visar att det viktigaste för aktörerna på Torp i samband med leveranser är hög leveransprecision och således vetskap om exakt tidpunkt när leveranserna anländer. Tre viktiga faktorer som påverkar systemet är dessutom (1) automatisering och digitalisering av logistikprocesser, (2) ökad samverkan för samskapande av värde samt (3) yttre påtryckningar med anledning av ökad miljömedvetenhet.

Author

Christian Finnsgård

Chalmers, Physics

Martin Svanberg

PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016, Logistik – teori möter praktik, Artiklar från konferensen på Linnéuniversitetet den 19–20 oktober 2016

77-88

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

More information

Created

10/7/2017