Verktyg för mikrobiell riskanalys (MRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar – Modellutveckling och fältförsök
Report, 2015

Föreliggande rapport utgör slutredovisningen av projektet Verktyg för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar, som finansierats av Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljöer. I utlysningen konstateras att små avlopp utgör ett betydande problem och att det därför är viktigt att stimulera fortsatt utveckling inom verksamhetsområdet. Projektet som redovisas i denna rapport fokuserade på smittspridning från små avlopp till närliggande dricksvattenbrunnar. Ett verktyg i form av en datormodell för mikrobiell riskanalys (MRA) anpassad till enskilda avlopp har utvecklats och ett fältförsök har genomförts för att få ökad kunskap om virustransport i grundvatten. Projektet har genomförts i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola (DRICKS – Centrum för dricksvattenforskning), Tyréns AB och Sveriges geologiska undersökning. Folkhälsomyndigheten och Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har genomfört vattenanalyser. Representanter från Uddevalla kommun, Trollhättans Stad och Alingsås kommun har tillhandahållit synpunkter på den MRA-modell som utvecklats. Författarna vill rikta ett stort tack till Uddevalla kommun och speciellt Tony Grantz som medverkat i projektet och praktiskt bistått i fältförsökets genomförande. Ett stort tack riktas också till Stiftelsen Backamo Lägerplats som upplåtit det aktuella fallstudieområdet. Projektet som presenteras i denna rapport har varit nära knutet till andra pågående projekt vid Chalmers som behandlar mikrobiella risker och grundvattenfrågor, men då med fokus på kommunala grundvattentäkter. Författarna är mycket tacksamma för finansieringen från Havs- och vattenmyndigheten, vilket möjliggjort detta projekt och därmed också en fortsatt utveckling inom området. Förhoppningen är att den utvecklade MRA-modellen, trots kvarstående förbättringsmöjligheter, ska komma till praktisk nytta och underlätta bedömningen av den hälsorisk enskilda avlopp kan utgöra.

små avlopp

dricksvatten

MRA

kvantitativ mikrobiologisk riskanalys

virus

Author

Andreas Lindhe

DRICKS - Framework programme for drinking water research at Chalmers

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Johan Åström

Lars Rosen

DRICKS - Framework programme for drinking water research at Chalmers

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Lars-Ove Lång

DRICKS - Framework programme for drinking water research at Chalmers

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Water Engineering

Earth and Related Environmental Sciences

Microbiology

Other Civil Engineering

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

More information

Created

10/7/2017