Klimatsmart brobyggande med dagens tillgängliga teknik – Råd och vägledning i ny rapport
Magazine article, 2017

Projektet visar att med ett aktivt och medvetet klimatarbete i samverkan mellan alla aktörer i värdekedjan finns det ofta möjligheter att reducera klimatbelastningen från en vanlig plattrambro med i storleksordningen 50 procent. Om klimataspekten däremot inte beaktas vid utformning och val av produkter visar projektresultaten att det finns risk att klimatbelastningen ökar med samma storleksordning

Author

Nadia Al-Ayish

Swedish Cement and Concrete Research Institute

Daniel P T Ekström

WSP Sverige

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Stefan Uppenberg

WSP Sverige

Bygg & Teknik

Vol. 2017 (7) 12-17

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Production

Materials Science

Subject Categories

Construction Management

Infrastructure Engineering

Environmental Analysis and Construction Information Technology

More information

Latest update

3/28/2018