Klimatoptimerat byggande av betongbroar
Report, 2017

Sammanfattning: Klimatpåverkan från infrastrukturen (byggande, drift och underhåll) är betydande. I Sverige står den för cirka 5-10 procent av väg- och järnvägstransporternas totala klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. En stor del av utsläppen från byggande av vägar och järnvägar kommer från tillverkningen av stål och betong som används i broar och andra byggnadsverk.

Projektets syfte var att undersöka hur klimatsmart man kan bygga en vanligt förkommande betongbrokonstruktion som en plattrambro. Tanken är att på ett mycket konkret och handfast sätt analysera och beskriva möjligheter för reducering av klimatgasutsläpp som står till buds med dagens bästa tillgängliga teknik för utformning och dimensionering samt materialval.

Ytterligare ett syfte är att förse branschen med praktiskt användbara råd och vägledning för att underlätta för anläggningsbranschen att möta de krav på reducering av klimatgaser som Trafikverket planerar att införa för byggande av infrastruktur.

I projektet har möjligheter att minska klimatgasutsläppen från byggande och underhåll av plattrambroar analyserats utifrån ett livscykelperspektiv för följande åtgärder:

- Produktval armering
- Produktval cement
- Tillsatsmaterial i betong
- Val av betongkvalitet och typ
- Konstruktiv optimering av mängder
- Minimering av spill
- Optimering av transporter
- Estetiska val
- Optimering ur underhållsperspektiv
- Val av produktionsmetod

Resultaten från projektet visar på att det med ett aktivt och medvetet klimatarbete, och en kombination av materialrelaterade och utföranderelaterade åtgärder, ofta finns möjligheter att reducera klimatbelastningen från en vanlig plattrambro med i storleksordningen 50%.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Klimatoptimerat byggande av betongbroar", Stefan Uppenberg, Daniel Ekström och Ulf Liljenroth, samtliga WSP, och Nadia Al-Ayish, RISE (44 sidor och en bilaga).

Author

Stefan Uppenberg

WSP Sverige

Daniel P T Ekström

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

WSP Sverige

Ulf Liljenroth

WSP Sverige

Nadia Al-Ayish

RISE Research Institutes of Sweden

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Building Futures (2010-2018)

Production

Materials Science

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Materials Engineering

Civil Engineering

Publisher

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

More information

Latest update

6/5/2019 1