Maktperspektiv i byggd miljö: Reflektioner från Gottsunda
Book chapter, 2019

Avsikten med det här kapitlet är att reflektera kring två teman - makt och rumsstruktur - på ett sätt som underlättar för planeringspraktiken att ta sig an relationer mellan dessa teman. Området är brett och komplext och också komplicerat; eftersom makt till övervägande del är en social praktik låter den sig inte på ett enkelt sätt avläsas i rumsstrukturer. Detta, att makt är en social praktik, betyder dock inte att rummet inte 'utövar' makt i sig själv i fysisk mening. Rum utövar ett slags makt genom att sätta begränsningar och erbjuda möjligheter, dela upp och binda samman, stödja, fostra, försvåra och underlätta olika sociala, kulturella och ekonomiska praktiker. Rummet lyfter fram, visar eller gömmer, och så vidare - arkitektur är så att säga en social praktik.

I ett bredare forskningssammanhang ingår detta kapitel i en studie som ämnar binda samman ett antal diskussioner om makt och rumslighet med en konkret, morfologisk, rumsanalytisk forskning. Denna forskning har en relativt stark tradition vad gäller byggnader men är något otydligare och svagare på stadsnivå. Därför syftar kommande diskussion framförallt att etablera en problemrymd och att precisera frågeställningar, snarare än att försöka bevisa maktutövning empiriskt.

Gottsunda

segregation

makt

rumskonfiguration

Author

Daniel Koch

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Ann Legeby

Royal Institute of Technology (KTH)

Pablo Miranda Carranza

Royal Institute of Technology (KTH)

Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål: En bok om nödvändigheten av förändring i tanke och handling för sociala hållbarhetsprocesser

241-268

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

Human Geography

More information

Latest update

4/18/2019