Byggherrens och arkitektens roll
Conference contribution, 2019

I projekt DIABAHS, där fyra exempel av nyproducerade bostäder för seniorer ingår, finns skillnader mellan typ av byggherre, grad av arkitektmedverkan och omfattningen av bostäder. I det analyserade materialet, som består av intervjuer och andra typer av dokumentationer, framkommer skilda fokus mellan de två rollerna. Byggherrarna har ett fokus på värdeskapande investeringar över tid medan arkitekterna tänker helhet, gestaltning och sammanhang i närområdet och staden. Byggherrarna och arkitekterna pratar även på olika sätt om behov, önskemål och krav. Från byggherresidan är kraven ofta kopplade till markanvisningen och investeringsstöd. Från arkitekter och boende kommer kraven från andra håll med andra perspektiv. De olika perspektiven kan också diskuteras utifrån basbehov respektive uttalade och omedvetna behov. Arkitekter är skickliga på att få till de extra kvaliteter och värden som äldre kanske inte har tänkt på eller kunnat formulera själva. Det kan exempelvis handla om integritet i förhållande till gemensamma ytor. Projekt kan vara framgångsrika på olika nivåer. Något som är viktigt att ha fokus på är samhällsnyttan och vad projektet leder till i ett längre perspektiv. I intervjumaterialet påtalar vissa aktörer  kostnad och kvalitet medan andra talar om de sociala aspekterna och hållbarheten. Tidshorisonten för hur man planerar är också olika. En slutsats är att det i dialogen kring äldres bostäder är viktigt att förstå, definiera och värdera behoven. I projekt DIABAHS har en helhetssyn funnits, vad gäller brukarnytta, samhällsnytta och ägarvärde kring den byggda miljön

arkitekt

byggherre

projekt

fallstudier

Author

Nina Ryd

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Hållbara bostäder för seniorer Slutkonferens för projekt DIABAHS - Dialog Bygg Hållbart för Seniorer
Göteborg, Sweden,

Is collaboration with local community a way for architects and construction clients to design sustainable housing for seniors?

City of Gothenburg, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Göteborgsregionen FOU i Väst, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Formas, 2016-07-01 -- 2019-12-31.

Centre for Management of the Built Environment (CMB), 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Mistra Urban Futures, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Civil Engineering

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

More information

Latest update

6/11/2019