Byggherrens och arkitektens roll
Övrigt konferensbidrag, 2019

I projekt DIABAHS, där fyra exempel av nyproducerade bostäder för seniorer ingår, finns skillnader mellan typ av byggherre, grad av arkitektmedverkan och omfattningen av bostäder. I det analyserade materialet, som består av intervjuer och andra typer av dokumentationer, framkommer skilda fokus mellan de två rollerna. Byggherrarna har ett fokus på värdeskapande investeringar över tid medan arkitekterna tänker helhet, gestaltning och sammanhang i närområdet och staden. Byggherrarna och arkitekterna pratar även på olika sätt om behov, önskemål och krav. Från byggherresidan är kraven ofta kopplade till markanvisningen och investeringsstöd. Från arkitekter och boende kommer kraven från andra håll med andra perspektiv. De olika perspektiven kan också diskuteras utifrån basbehov respektive uttalade och omedvetna behov. Arkitekter är skickliga på att få till de extra kvaliteter och värden som äldre kanske inte har tänkt på eller kunnat formulera själva. Det kan exempelvis handla om integritet i förhållande till gemensamma ytor. Projekt kan vara framgångsrika på olika nivåer. Något som är viktigt att ha fokus på är samhällsnyttan och vad projektet leder till i ett längre perspektiv. I intervjumaterialet påtalar vissa aktörer  kostnad och kvalitet medan andra talar om de sociala aspekterna och hållbarheten. Tidshorisonten för hur man planerar är också olika. En slutsats är att det i dialogen kring äldres bostäder är viktigt att förstå, definiera och värdera behoven. I projekt DIABAHS har en helhetssyn funnits, vad gäller brukarnytta, samhällsnytta och ägarvärde kring den byggda miljön

projekt

fallstudier

arkitekt

byggherre

Författare

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Hållbara bostäder för seniorer Slutkonferens för projekt DIABAHS - Dialog Bygg Hållbart för Seniorer
Göteborg, Sweden,

Dialog Bygg Hållbart för Seniorer DIABAHS

Göteborgsregionen FOU i Väst, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Mistra Urban Futures, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Formas (2016-109), 2016-07-01 -- 2019-12-31.

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Göteborgs Stad, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-28