Dialog Bygg Hållbart för Seniorer DIABAHS
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Samhället står inför en utmaning på grund av en åldrande befolkning i kombination med ett äldre bostadsbestånd som inte motsvarar äldres behov. I Sverige beräknas antalet personer över 65 år ha ökat med närmare en halv miljon år 2030, vilket ökar behovet av bra bostäder för äldre. I syfte att bidra till ett socialt hållbart samhälle är det vanligt att samhällsplanerare använder sig av dialoger med invånarna på lokal nivå. En sådan samverkan är dock mindre vanlig bland byggherrar och arkitekter som har ansvar för planeringen av nya bostäder. Frågan är om och hur dessa aktörer väljer att samarbeta med lokalsamhället (inklusive seniorer) samt om en dylik samverkan bidrar till en ökad hållbarhet i boendemiljön för seniorer.

För de äldre som behöver flytta är det ofta viktigt att kunna bo kvar i sitt närområde då det bidrar till en känsla av tillhörighet, identitet samt sociala band. Men för många äldre och framför allt flertalet änkor är det för dyrt att flytta till nybyggda bostäder när sådana byggs i närområdet. En intressant fråga är därför om ett samarbete med lokalsamhället kan påverka den socioekonomiska aspekten av ett hållbart samhälle. Social hållbarhet kan både ses som en process och ett tillstånd, där dialogen med lokalsamhället både kan vara en metod för att skapa delaktighet från invånarnas sida och en metod för att inhämta kunskaper om hur boendemiljön kan anpassas efter de behov och preferenser som finns lokalt.

Projektets övergripande mål är att undersöka om samverkan med lokalsamhället är ett sätt för arkitekter/byggherrar att skapa ett hållbart boende för seniorer. Det finns inte mycket tidigare forskning som har studerat just detta. Frågan är hur en sådan samverkan genomförs och vad den bidrar till. Hur byggherren och arkitekten värderar samverkan i olika faser av planeringsprocessen är viktigt att undersöka för att kunna föreslå metoder som bidrar till ett hållbart boende för seniorer i framtiden. En fråga som ska studeras handlar om vilka faktorer som är nödvändiga för att uppnå hållbara bostäder för seniorer. En specifik frågeställning handlar om på vilket sätt dialog i olika skeden av planeringen bidrar till hållbara bostäder samt vad som särskilt bör beaktas i tidigt skede. Andra frågor handlar om vilka arbetsmodeller som används i dialog med lokalsamhället samt hur byggherren och arkitekten integrerar lokalsamhällets perspektiv i sina beslutsprocesser. Slutligen undersöks om den färdigställda byggnaden kan sägas uppfylla kriterier för ett hållbart boende utifrån såväl ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner.

Studien som kommer att genomföras inom ramen för projektet utgår från case-metodik och utgår från fyra exempel som har valts ut för att illustrera olika sätt att genomföra samverkan på. Gemensamt för dem är att samtliga rör sig om bostäder för personer över 65 år. Exemplen representerar skilda geografiska och befolkningsmässiga sammanhang i storstad, medelstor stad och en mindre kommun. Vidare befinner de sig i olika faser av planering och byggnation samt handlar om både privata och kommunala bostadsföretag samt olika arkitektfirmor. Variationen förväntas bidra till ökad generaliserbarhet av studiens resultat.

Datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer, observationer, litteraturgenomgångar samt av workshops. Semi-strukturerade intervjuer kommer bland annat att genomföras med byggherrar, arkitekter, seniorer tjänstemän som arbetar på lokal nivå med planering och med äldreomsorg/-vård. Observationer görs av möten mellan byggherre, arkitekt och seniorer samt lokala tjänstemän. Dessutom utvärderas det boende som är färdigställt utifrån kriterier för en hållbar boendemiljö för seniorer.

Forskarnas skilda bakgrund i arkitektur och psykologi ger utrymme för flervetenskapliga analyser av det material som samlas in vilket förväntas bidra till nya kunskaper inom området.

Projektet förväntas bidra till kunskaper användbara vid planering av hållbara boendemiljöer för seniorer. Ett resultat av projektet kommer att bli en handbok med praktisk vägledning för byggherrar, arkitekter och planerare. Projektet kommer även bidra till vetenskaplig kunskap om hur samarbete mellan byggherren/arkitekten och lokalsamhället kan genomföras, samt om dylik samverkan bidrar till att ökad hållbarhet i boendemiljön för seniorer.

 

Deltagare

Nina Ryd (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Finansiering

Göteborgsregionen FOU i Väst

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Formas

Projekt-id: 2016-109
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mistra Urban Futures

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Göteborgs Stad

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2019

Byggherrens och arkitektens roll

Övrigt konferensbidrag

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-05