Byggande av lätta trähus i tätbebyggda städer (in Swedish)
Magazine article, 2020

Strävan efter ett hållbart byggande med miljövänliga material har bidragit till ett ökat intresse för trämaterial. Samtidigt förtätas städerna alltmer och mark nära kollektivtrafik behöver tas i anspråk. Eftersom lätta konstruktioner kan vara känsliga för vibrationer finns risk för att husen som byggs inte tillfredsställer kraven på en god inomhusmiljö med avseende på buller och vibrationer. Om det går att beräkna och förutsäga buller och vibrationsnivåer tidigt i designprocessen så finns det goda möjligheter att hitta tekniska lösningar som fungerar. Problemet idag är att beräkningsmodellerna är alltför komplicerade och kräver specialistkompetens. Vår ambition är att utveckla en användarvänlig, effektiv och rimligt säker modell för att prediktera vibrationer i lätta trähus nära spårbunden trafik.

Author

Peter Persson

Lunds tekniska högskola

Anne Landin

Lunds tekniska högskola

Peter Folkow

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Dynamics

Bygg & Teknik

Vol. 3 24-26

Wooden Buildings in Silent Sustainable Cities

VINNOVA, 2018-11-19 -- 2022-12-31.

Subject Categories

Infrastructure Engineering

Classical Archaeology and Ancient History

Other Civil Engineering

More information

Created

5/29/2020