Aerogelbaserad puts för energieffektivisering av äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnader (webinar)
Other - Webinar, 2021

I denna webinar i samarbete med Energimyndighetens program Spara och Bevara introduceras aerogelbaserad puts och vi beskriver hur materialet kan bidra till renovering och energieffektivisering. I webinariet presenteras också helt färska forskningsresultat.

Många äldre byggnader är svåra att renovera för att uppnå en god energibesparing. Detta gäller speciellt för kulturhistoriska byggnader där det finns begränsningar i möjliga praktiska och tekniska lösningar. Byggnadernas karaktärsdrag, begränsningar i tillåten väggtjocklek i bygglov och risker for fuktrelaterade skador är bara några exempel.

I ett forskningsprojekt på Chalmers studeras en ny typ av isolerande puts. Denna puts är baserad på aerogelpartiklar som möjliggör fler tekniska lösningar vid renovering och energieffektivisering än konventionell puts. Aerogelbaserad puts är kalk- eller cementbaserad och innehåller aerogel som är ett superisolerande material. Dess värmekonduktivitet är under 0,020 W/m·K, ungefär hälften av mineralullsisolering. Aerogelpartiklarna ger den aerogelbaserade putsen isolerande egenskaper jämförbara med konventionella isoleringsmaterial.

Förutom bättre isolerande egenskaper jämfört med vanlig puts är den aerogelbaserade putsen fuktdiffusionsöppen och har en hög fuktkapacitet. Detta är fördelaktiga egenskaper för att uppnå en fuktsäker konstruktion. Aerogelbaserad puts kan vara en del av lösningen på utmaningarna för att renovera kulturhistoriska byggnader, utan att förvanska utseendet, samtidigt som tjockleken på isoleringen kan minska. Nu utvärderas materialet ur värme- och fuktsynpunkt för användning i svenska byggnader och klimatförhållanden.

Creator

Pär Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Ali Naman Karim

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Super insulation render for renovation and new constructions

Swedish Energy Agency (2018-006152), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Civil Engineering

Other Civil Engineering

Building Technologies

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Energy

More information

Latest update

4/29/2022