Hur skall industrins spillvärme utnyttjas på ekonomiskt optimalt sätt?
Conference contribution, 1988

Industrin står för en stor andel av den totala energiförbrukningen i Sverige, I detta föredrag kommer olika möjligheter till tekniskt/ekonomiskt rationell energianvändning i industrin att diskuteras. Det kommer att visas att industriella energisystem bör ses som en resurs, även för samhället, i framtida investeringar för ett effektivare svenskt energisystem. Samarbete mellan industri och samhälle kan ske på ett rent ekonomiskt plan (samfinansiering, vinstdelning etc) eller på ett fysiskt plan (kommunuppvärmning med industriellt spillvärme etc). De rent ekonomiska samarbetsmöjligheterna är de intressantaste och har den utan jämförelse största potentialen. Nedan kommer att diskuteras möjligheter till effektivisering av både konsumtion och produktion av såväl värme som el. Möjligheter till besparingar av elkonsumtion i processer, för drift av strömningsmaskiner etc kommer däremot inte att diskuteras.

Author

Thore Berntsson

Department of Heat and Power Technology

Föredrag vid konferens "Energiekonomi", Göteborg april 2008

14-

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Chemical Engineering

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/6/2017