Prognostisering av standardavvikelser
Magazine article, 2008

För att styra materialflöden på ett effektivt sätt och så att man kan uppnå en önskvärd leveransförmåga är det nödvändigt att med rimlig noggrannhet kunna förutsäga inte en-dast framtida efterfrågan utan även hur mycket denna efterfrågan varierar, i allmänhet uttryckt i form av dess standardavvikelse. För att förutsäga efterfrågan finns ett antal välbeprövade prognosmetoder tillgängliga. Däremot saknas sådana metoder vad gäller att förutsäga standardavvikelser som mått på variationer. I de flesta sammanhang an-vänds i stället standardavvikelsen för de historiska efterfrågan som mått på variationer i framtida efterfrågan trots att systematiska förändringar i form av trender och säsongva-riationer förutses. I det projekt som redovisas i denna rapport har tre alternativa tillvägagångssätt för att prognostisera standardavvikelser utvecklats. I den första metoden sätts standardavvikel-sen proportionell mot efterfrågeförändringen och i den andra metoden proportionell mot roten ut efterfrågeförändringen. Den tredje metoden utgör ett mellanting mellan den första och andra metoden, dvs båda typerna av proportionalitet ingår. De tre metoderna har utvärderats vid olika grader av efterfrågeförändringar och för fyra olika bakomlig-gande förändringar i kundorderstrukturer. De erhållna resultaten kan sammanfattas en-ligt följande. Om det är uppenbart att efterfrågan förändras procentuellt vid trender och säsongmässi-ga variationer är proportionalitetsmetoden lämpligast att använda för att prognostisera standardavvikelser. Procentuella förändringar kan exempelvis förväntas förekomma när antalet kunder och kundorder är mycket stort och orderkvantiteterna små jämfört med den totala efterfrågan per dag. Är det i stället uppenbart att efterfrågeförändringar beror på att antalet order ökar eller minskar medan orderkvantiteterna förblir oförändrade är rotmetoden lämpligast att an-vända för att prognostisera standardavvikelser. Är det oklart vad det är för typ av förändringar i kundorderstrukturer som ligger bakom förekommande efterfrågeförändringar eller det är känt att förändringarna beror på en mix av ökat antal order och ökade orderkvantiteter är blandmetoden lämpligast att an-vändas. Den ger i förhållande till andra osäkerheter som förekommer i samband med prognostisering rimligt acceptabelt små felmarginaler.

prognostisering

standardavvieksler

Author

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Intern arbetsrapport

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

More information

Latest update

12/13/2018