Byggherre-ICT:Förstudie om ICT-utveckling för byggherrefunktionen
Report, 2009

Syftet med denna förstudie är att motivera och formulera hur svenska byggherrar, i egenskap av kravställare och beställare, ska kunna medverka till att påverka och driva utveckling inom ICT till nytta för byggherrefunktionen och därmed stärka byggherrens roll som förändringsagent. Förstudien har genomfört en enkätundersökning med svenska byggherrar avseende deras inställning till ICT. Resultatet visar att byggherrarna idag tydligt fokuserar på ICT som ett redskap att hantera problem i produktfram-ställningsprocessen. Det är också inom detta område man ser de största affärsnyttorna. Det här är anmärkningsvärt, eftersom produktframställningen inte primärt är ett byggherreansvar. Resultatet visar också att de svenska byggherrarnas intresse och fokus ligger relativt sent i byggprocessen.

planering

ICT

byggprocess

Byggherre

samhällsbyggande

Author

Peter Johansson

Nina Ryd

Chalmers, Architecture

Bo Johansson

Subject Categories

Construction Management

More information

Created

10/7/2017