Optimal differentiering av servicenivåer för att effektivisera lagerstyrning
Report, 2011

Differentiering av servicenivåer innebär att olika artiklar ges olika höga servicenivåer vid dimensionering av säkerhetslager. Traditionellt har sådan differentiering genomförts genom att klassificera artiklarna i ett artikelsortiment och att fastställa lämpliga servicenivåer för varje artikelklass. Servicenivån för varje artikel blir därefter bestämd av servicenivån för den artikelklass som artikeln tillhör. Ett alternativ till sådan gruppvis differentiering är att differentiera varje artikel individuellt baserat på en optimering av summa bristkostnader och lagerhållningssärkostnader. I den här studien har en metod för att åstadkomma detta utvecklats. Dessutom har en jämförelse mellan de olika alternativen gjorts med hjälp av simulering av ett slumpmässigt urval artiklar från ett medelstort verkstadsföretag. Resultaten kan sammanfattas enligt följande. Individuell differentiering medför alltid lägre behov av säkerhetslager för att uppnå en viss önskad servicenivå jämfört med att använda gruppvis differentiering baserad på klassificeringsvariablerna volymvärde, pris eller antal uttag per år. För fallet med för-lorad försäljning minskar säkerhetslagret med storleksordningen 25 procent mer än vid användning av bästa gruppdifferentieringsalternativ och för fallet med restorderkost-nader med storleksordningen 120 procent mer.

servicenivå

Optimering

lagerstyrning

Author

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Areas of Advance

Transport

More information

Created

10/6/2017