Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider
Report, 2010

I litteraturen finns en vanligt publicerade formel för beräkning av efterfrågans stan-dardavvikelse under leveranstid vid fall med varierande leveranstider. Syftet med den studie som redovisas i den här rapporten var att utvärdera i vilken utsträckning standardavvikelser beräknade med hjälp av denna formel motsvarar statistiskt be-räknade verkliga standardavvikelser. Beräkningsresultaten visar att skillnaderna mellan de standardavvikelser som formeln ger och de verkliga standardavvikelserna är försumbara och icke-signifikanta under allmänna förhållanden vad gäller efter-frågestrukturer och leveranstidsvariationer.

variation

standardavvikelse

leveranstid

Author

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Areas of Advance

Transport

Production

More information

Created

10/6/2017