Förslag på benämningar på administrativa och medicinska områden, delområden och enheter med s k ansvarsnummer inom Skaraborgs Sjukhus – Ett mer förenklat förslag (utkast nummer 3)
Preprint, 2014

Rapporten (ett s k preprint vilket ännu ej helt har färdigställts för slutlig publicering på grund av att en av författarna har pensionerats) är främst avsedd för Skaraborgs Sjukhus. Men, rapporten torde dessutom idag vara av mer allmänt intresse (förklarar delvis några av orsakerna till dagens kris inom svensk sjukvård). Den visar på ett delsteg i ett flerårigt forskningssamarbete och av ett av sjukhuset finansierat forskningsprojekt (mer än fyra år samarbete, respektive cirka ett års finansiering) där det bl a har varit frågan om att differentiera lokaler så att rum (och därmed även rumsnummer) kan tillskrivas sjukhusets olika verksamheter (enheter). Idag utgör (olyckligtvis) kostnaden för hyra en enda klumpsumma, vilken debiteras årligen av fastighetsägaren (som därtill är en helt annan förvaltning, vilken tyvärr ej helt förstår verksamheterna i lokalerna). 

Rapporten redovisar hur organisationen skall beskrivas konstruktivt så att därmed resultaten av den av oss genomförda lokalinventeringen skall kunna relateras till organisationen (d v s respektive avdelning, eller enhet). Denna lokalinventering omfattar alltså flera års studier av byggnadsritningar, genomförande av en enkät för att identifiera lokaler och verksamhet, flera praktikers korrekturläsningar av delrapporter, omfattande ofta förberedda studiebesök etc. Dessutom har bägge författarna deltagit i två s k medarbetarenkäter vilka genomförs vartannat år. Det var nämligen så samarbete började ty vår kontaktperson inom sjukhuset ville genomföra dessa i enlighet med vår då redan utprovade metod. När vi skulle konstruera de speciella frågor berörande var och med vad den svarande arbetar blev de organisatoriska anomalierna som enbart har antyds uppenbara för oss (se andra publikationer registrerade i Chalmers Public Library CPL).

Till hjälp och som komplement, har författarna dessutom haft tre examensarbeten. Där ett sådant har byggt upp en analysdatabas över verksamheter och rum (rumsnummer) för de fyra sjukhusen belägna i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde, vilken även inkluderar att antal generella principer som måste följas för att denna analysdatabas skall kunna uppdateras i framtiden. Medan ett annat examensarbete har jämfört benämningar på skilda organisatoriska beståndsdelar (såsom enheter ock kluster därav) hämtade från flera helt olika informationssystem. Det vill säga, det har varit frågan om information från dels lokala informationssystem inom Skaraborgs Sjukhus avsedda för (1) journaler, (2) kallelser av patienter samt för (3) ekonomi och personal). Och dels, med information hämtad från (4) det regional giltiga informationssystemet för hela Västra Götalandsregionen, som faktiskt i sin tur utgör grunden för ”www.1177.se” som gäller för hela landet (nämligen sjukvårdsupplysningen). 

Det kan sägas att informationen i de olika informationssystemen var både motstridiga och förvirrande (någon samordning förekommer ej alls, de organisatoriska beståndsdelarna hade ända upp till sex olika benämningar, för mindre vetande obegripliga förkortningar och avkortningar var vanliga etc.). Förvirringen förefaller oss vara fallet, en slutsats vilket till vissa delar överstämde med observationer och intervjuer. (Exempelvis, HR-avdelning förmådde ej en redovisa organisationen per avdelning (enhet) med enhetschef och dennes antal anställda. De såg det ej heller angeläget att hålla reda på och regelbundet uppdatera sådan information) (trots sådana förhållande kunde alltså författarna reda ut detta genom att i omgångar genomföra en kombination av manuella och datorbaserade analyser, där resultaten interaktivt validerades av expertis inom sjukhuset).

En kommentar: den lokalinventering som beskrivs ovan motsvarar de demonteringar av produkter (personvagnar och lastvagnschassin) som var helt nödvändiga att genomföra för att kunna utveckla de sociotekniskt mest avancerade alternativet till löpandeband (Volvo Personvagnar AB:s fabrik i Uddevalla och de s k monteringsdockor som fanns i Volvo Lastvagnar AB:s fabrik i Tuve). 

Såtillvida att sådana demonteringar gav oss en sorts unika referenser över verkliga förhållanden, som i sin tur gav oss möjligheter att re-konfigurera produktinformation. För att vi därmed skulle kunna utveckla exempelvis arbetsinstruktioner, informationssystem, materialförsörjningssystem etc. Inom sjukvården gällde det däremot att erhålla ett för ändamålen konstruktivt grepp över samtliga verksamheter för att kunna tillskriva dem lokaler (sådana grepp saknades olyckligtvis helt). (Dessutom blev vi sålunda i vissa speciella avseenden betydligt mer kunniga är berörda praktiker och vi erhöll därmed även en legitimitet som forskare som faktiskt var och är rätt sällsynt.

materials handling

manufacturing technology

cross and multi-sciences approaches

organisational changes

sociotechnology

restructuring of information systems

preconditions for hospital design

healthcare services

Author

Tomas Engström

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Bo Blomquist

University of Gothenburg

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

More information

Latest update

8/24/2018