Slitsmurar som permanenta konstruktioner
Report, 2006

Slitsmursteknik är internationellt en vanligt förekommande metod. Den användes framförallt vid djupa schakter för källare och infrastrukturkonstruktioner i innerstadsbebyggelse. Ett annat användningsområde är som tätskärm vid dammar eller deponier. När slitsmuren användes vid djupa schakter utnyttjas den normalt också i den permanenta konstruktionen, vilket ökar metodens ekonomiska konkurrenskraft. Vid tät stadsbyggnad har metoden stora fördelar tack vare sin begränsade omgivningspåverkan (buller, damm, deformationer etc) jämfört med spontslagning och sin goda ekonomi när den kan utnyttjas som permanent konstruktion. I Sverige har slitsmurar använts endast vi ett fåtal tillfällen och då endast som temporär konstruktion. De senaste exemplen är Götatunneln i Göteborg och Citytunneln i Malmö. Med ett ökat undermarksbyggande i våra större städer har intresset ökat för att också utnyttja slitsmuren i den permanenta konstruktionen och därigenom öka den ekonomiska nyttan och även ta mindre mark i anspråk under byggandet I avsikt att utreda möjligheten att kunna acceptera slitsmuren i permanenta konstruktioner tog Vägverket under år 2004 initiativet till ett branschgemensamt utvecklingsprojekt med Vägverket, Banverket och SBUF som finansiärer. Projektet skall resultera i en rekommendation om vilka begränsningar och förändringar som erfordras för att kunna utnyttja tekniken . Alternativt skall projektet utmynna i ett motiverat avstyrkande av tekniken. Behov av ytterligare utvecklingsarbete skall också identifierats. För projektets genomförande har en projektgrupp tillsatts representerande expertis inom de olika områden som är relevanta för slitsmurar. En referensgrupp med representerande för myndigheter, utförare , konsulter och högskolor har sammankallats vid två tillfällen. Enskilda personer i referengruppen har intervjuats i speciella frågeställningar. Efter inledande litteraturstudier och seminarier i samband med en slitsmurskonferens arrangerad av Vägverket och Banverket har arbetet koncentrerats på följande områden: -Slitsmurens beständighet, framför allt frågeställningar beträffande krav på material och utförande, konstruktiva lösningar samt sprickviddsbegränsninagr -Geotekniska frågeställningar speciellt med koppling till påverkan på slitsmurens täthet, kvalitet och beständighet. -Inverkan av stödvätska på den färdiga slitsmurskonstruktionens egenskaper -Internationella erfarenheter; brukare och entreprenörer har intervjuats om erfarenheter i driftsskedet och under utförandet. Arbetet och analyser har baserat på litteraturstudier, enkätsvar från beställare och entreprenörer, intervjuer med experter och myndigheter samt egna erfarenheter av slitsmursarbeten inom projektgruppen. För utredning av stödvätskans inverkan på den färdiga slitsmuren har fältförsök utfört vid Citytunnelprojektet i Malmö. Projektgruppen finner att man med dagens kunskaper kan rekommendera slitsmurar för permanent bruk under vissa förutsättningar t.ex: -Betongens vct skall vara mindre än 0,50 -Vid konstruktioner med miljöbelastning motsvarande vägmiljö samt vid krav på torr inomhusmiljö bör en inre betongvägg utföras innanför slitsmuren. -Sprickvidden i permanentskedet bör inte överstiga 0,2mm. -Möjlighet finns att åstadkomma frostbeständig betong där så erfordras. -Den tillåtna vidhäftningsspänningen mellan betong och armering reduceras med 20 %. Vissa frågeställningar bör belysas ytterligare för att eventuellt kunna öka potential och ekonomi för permanenta slitsmurar t.ex: -Ett mer nyanserat sätt att formulera sprickviddskrav för att på ett relevant sätt kunna hantera vattentäthet, beständighet och omgivningspåverkan både i permanent- och utförandeskedet. -Vidhäftningens beroende av stödvätskan -Storlek av belastningar som användes vid dimensionering av slitsmurar -Påverkan på betongens hållfasthet och täthet av stödvätska, tillsatsmedel och arbetsutförande. -Påverkan av slitsmurens täthet på omgivningen. Viktiga faktorer för att uppnå ett bra kvalitet på den permanenta slitsmuren är bl.a: -Arbetesutförandet och erfarenheten hos slitsmursentreprenören är av avgörande betydelse för en bra kvalitet. -Samverkan mellan projektör, entreprenör och beställare är viktigt för att uppnå ett bra resultat. -Armeringens utformning och detaljlösningar vid anslutande bjälklag bör ägnas speciell omsorg. För tätt armerade konstruktioner i syfte att uppnå täta konstruktioner kan motverka sitt syfte. -Stödvätskans egenskaper och hantering har en avgörande inverkan på slutproduktens kvalitet.

Author

Claes Alén

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Geology and Geotechnics

Anders Lindvall

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Morgan Johansson

Jonas Magnusson

Christer Norén

Subject Categories

Civil Engineering

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017