Intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem: Slutrapport
Report, 2019

Projektet Intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem har studerat hur olika aktörer kan agera som intermediärer i innovationsspridningsprocessen och därigenom bidra till att hantera de utmaningar som uppstår vid investeringar i förnybar elproduktions-teknik. Projektets syfte har dels varit att utveckla kunskap om vilka typer av intermediärer som är involverade i investeringar i förnybar elproduktionsteknik och vilka roller de spelar och dels att undersöka om intermediärer kan användas som styrmedel för att öka investe-ringarnas omfattning och kvalitet. Projektet har omfattat flera delstudier: en kartläggning baserad på registerdata; intervjubaserade studier av projekteringsbolag inom sol och vind samt olika kommunala intermediära aktörer; longitudinella fallstudier av en projektutveck-lare inom sol och sex storskaliga sol- och vindprojekt; samt ett kvantitativt ”choice experi-ment”. Sammanfattningsvis visar dessa studier att (a) det finns ett ekosystem av olika slags intermediärer; (b) intermediärerna utför en mängd olika aktiviteter (framförallt på projektni-vån); (c) deras avvägningar, prioriteringar och styrmodeller är förknippade med vissa risker för enskilda projekt och energisystemet som helhet; och (d) det finns flera fördelar, men också vissa utmaningar, med att använda intermediärerna som ett styrmedel för att öka och förbättra investeringarna i förnybar elproduktionsteknik.

transfer

koordinering

broker

funktion

intermediär

solceller

roll

matchmaking

vindkraft

förnybar energi

Author

Anna Bergek

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

The roles of intermediaries in the transition to a sustainable energy system

Swedish Energy Agency (40642-1), 2015-08-01 -- 2018-12-31.

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

Business Administration

Other Social Sciences not elsewhere specified

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Energy

Publisher

Chalmers

More information

Latest update

10/18/2019