Hållbara Stationssamhällen – Samskapande samhällsplanering Västra Götalandsregionen
Report, 2021

Den regionala delstudien har med utgångspunkt i två järnvägsstråk (Bohusbanan och Älvsborgsbanan) och tre stationssamhällen (Ljung-Annelund, Öxnered, och Dingle) studerat kritiska faktorer för hållbar och energieffektiv utveckling av stationssamhällen. Studien har genom att undersöka skillnader i perspektiv på centrum och periferi mellan lokala, kommunala, regionala och nationella aktörer, mellankommunala och inomregionala intressekonflikter, ojämna geografiska förutsättningar och effekterna av olika framtidsscenarier utvecklat kunskap om en mer koordinerad planering av det regionaliserade stadslandskapet.
 
De kritiska faktorerna som studien identifierat är: Regionens och kommunernas perspektiv på centrum och periferi och vilka prioriteringar av investeringar i trafikering det leder till; Lokal tillgänglighet till järnvägen som infrastruktur i kombination med lokal tillgänglighet till andra vardagliga funktioner som skola, mataffär, service och fritidsaktivitet; Ett diversifierat utbud av arbetsplatser, bostäder och infrastrukturer stärker den lokala plastkvalitén och minskar de totala behoven av att resa; Planeringens hänsyn till befintlig infrastruktur och bebyggelse som redan investerad energi; De institutionella möjligheterna att hantera och motverka mellankommunal konkurrens; Möjligheten att föra samman och synkronisera kompetens och expertis från olika professioner/sektorer och planeringsnivåer.
 
Med utgångspunkt i kriterierna redovisar studien konkreta steg för hur planeringspraktiken kan arbeta med stationssamhällen som nyckelprojekt och därmed samordna lokala, kommunala och regionala intressen och utveckla stationssamhällen som både plats i en lokal kontext och nod i det regionala nätet av resor och transporter. Samtidigt visar studien att det krävs en större mångfald av bebyggelsetypologier som kombinerar förutsättningar från både stad och landsbygd, en djupare förståelse av skillnader i sammansättningen av det lokala-regionala landskapet utifrån topografi, bebyggelse, infrastruktur och gränsdragningar samt differentierade regionala -kommunala strategier för att fler stationssamhällen i regionen ska kunna utvecklas i en mer hållbar och energieffektiv riktning.
 
Avslutningsvis redovisar studien en skiss på en nivåöverskridande institutionell design för en mer koordinerad kommunal-regional planering som ger möjligheter till dubbelriktat kunskapsutbyte mellan planeringsnivåer. En mer koordinerad planeringsprocess ger utrymme att växelvis arbeta med planeringsprocessen som utforskande kunskapsproduktion och styrande beslutsprocess.
 
Sammantaget pekar delstudien på att en samskapande samhällsplanering mellan lokala, kommunala, regionala och statliga aktörer kontinuerligt behöver testas i praktiken. På så sätt kan studiens resultat föras över och ligga till grund för en hållbar och energieffektiv utveckling av det regionala stationssamhället.

Author

Nils Björling

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Charlotta Capitrao Patrao

University of Gothenburg

Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen

Swedish Energy Agency (A-2017-0868), 2018-03-01 -- 2019-12-31.

Subject Categories

Public Administration Studies

Other Social Sciences not elsewhere specified

Energy Systems

ISBN

978-91-7873-924-0

Publisher

Royal Institute of Technology (KTH)

More information

Latest update

12/31/2021