Hållbara Stationssamhällen – Samskapande samhällsplanering Västra Götalandsregionen
Rapport, 2021

Den regionala delstudien har med utgångspunkt i två järnvägsstråk (Bohusbanan och Älvsborgsbanan) och tre stationssamhällen (Ljung-Annelund, Öxnered, och Dingle) studerat kritiska faktorer för hållbar och energieffektiv utveckling av stationssamhällen. Studien har genom att undersöka skillnader i perspektiv på centrum och periferi mellan lokala, kommunala, regionala och nationella aktörer, mellankommunala och inomregionala intressekonflikter, ojämna geografiska förutsättningar och effekterna av olika framtidsscenarier utvecklat kunskap om en mer koordinerad planering av det regionaliserade stadslandskapet.
 
De kritiska faktorerna som studien identifierat är: Regionens och kommunernas perspektiv på centrum och periferi och vilka prioriteringar av investeringar i trafikering det leder till; Lokal tillgänglighet till järnvägen som infrastruktur i kombination med lokal tillgänglighet till andra vardagliga funktioner som skola, mataffär, service och fritidsaktivitet; Ett diversifierat utbud av arbetsplatser, bostäder och infrastrukturer stärker den lokala plastkvalitén och minskar de totala behoven av att resa; Planeringens hänsyn till befintlig infrastruktur och bebyggelse som redan investerad energi; De institutionella möjligheterna att hantera och motverka mellankommunal konkurrens; Möjligheten att föra samman och synkronisera kompetens och expertis från olika professioner/sektorer och planeringsnivåer.
 
Med utgångspunkt i kriterierna redovisar studien konkreta steg för hur planeringspraktiken kan arbeta med stationssamhällen som nyckelprojekt och därmed samordna lokala, kommunala och regionala intressen och utveckla stationssamhällen som både plats i en lokal kontext och nod i det regionala nätet av resor och transporter. Samtidigt visar studien att det krävs en större mångfald av bebyggelsetypologier som kombinerar förutsättningar från både stad och landsbygd, en djupare förståelse av skillnader i sammansättningen av det lokala-regionala landskapet utifrån topografi, bebyggelse, infrastruktur och gränsdragningar samt differentierade regionala -kommunala strategier för att fler stationssamhällen i regionen ska kunna utvecklas i en mer hållbar och energieffektiv riktning.
 
Avslutningsvis redovisar studien en skiss på en nivåöverskridande institutionell design för en mer koordinerad kommunal-regional planering som ger möjligheter till dubbelriktat kunskapsutbyte mellan planeringsnivåer. En mer koordinerad planeringsprocess ger utrymme att växelvis arbeta med planeringsprocessen som utforskande kunskapsproduktion och styrande beslutsprocess.
 
Sammantaget pekar delstudien på att en samskapande samhällsplanering mellan lokala, kommunala, regionala och statliga aktörer kontinuerligt behöver testas i praktiken. På så sätt kan studiens resultat föras över och ligga till grund för en hållbar och energieffektiv utveckling av det regionala stationssamhället.

Författare

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Charlotta Capitrao Patrao

Göteborgs universitet

Co-creative urban planning for energy-efficient and sustainable urban station communities

Energimyndigheten (A-2017-0868), 2018-03-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Studier av offentlig förvaltning

Övrig annan samhällsvetenskap

Energisystem

ISBN

978-91-7873-924-0

Utgivare

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-31