Beräkning av standardavvikelser vid inslag av cyklisk efterfrågan
Magazine article, 2007

Det finns en omfattande teori för att beräkna och använda standardavvikelser för sä-kerhetslagerdimensionering. Trots detta föreligger det ändå vid praktisk tillämpning av teorierna ett antal svårigheter och oklarheter som inte är särskilt väl diskuterade och behandlade i litteraturen. I det projekt som redovisas i den här rapporten behand-las det problem som hänger samman med att det uppstår cykliska efterfrågemönster i centrallager som försörjer ett begränsat antal lager, i princip vare sig det är fråga om kunders lager eller lokala lager i en distributionsstruktur. Sådan korrelation leder till att den formel som ofta används för att ledtidsjustera standardavvikelser som beräk-nats för andra periodlängder än ledtiden inte ger tillfredsställande värden, exempelvis beräkning baserat på standardavvikelse per dag eller per månad. Resultat och slutsat-ser från de analyser och utvärderingar som genomförts kan sammanfattas enligt föl-jande. Vid beräkning av standardavvikelser i centrallager under ledtid med hjälp av ledtidskor-rigering av standardavvikelser per dag erhålls värden som är mycket större än motsva-rande direktberäknade ledtidsstandardavvikelser. I merparten av de fall som studerats för scenariot med högfrekvent efterfrågan rör det sig om mer än dubbelt för stora värden och oavsett om det är fråga om lika stora, multipla eller varierande lagercykeltider som används i de lokala lagren. För efterfrågescenariot med lågfrekvent efterfrågan är skill-naderna mer måttliga men fortfarande inte försumbara. Endast för efterfrågescenariot med mycket lågfrekvent efterfrågan är skillnaderna för praktiskt bruk försumbara. Beräknas i stället standardavvikelserna under ledtid med hjälp av ledtidskorrigering av standardavvikelser per månad erhålls värden som i huvudsak alltid är mindre än direkt-beräknade standardavvikelser. Skillnaderna är mindre jämfört med motsvarande för dagbaserade standardavvikelser men med ett undantag inte försumbara. Undantaget av-ser fall där ledtiden är lika med en månad, dvs där ledtiden är lika stor som beräknings-periodens längd. På motsvarande sätt som för dagbaserade standardavvikelser blir skill-naderna mindre ju mer lågfrekvent efterfrågan är. Inga tydliga och enkla samband mellan skillnader i sätten att beräkna standardavvikelser som funktion av mer eller mindre lika lagercykeltider, ledtider och antalet lager har kunnat identifieras annat än att dagbaserade standardavvikelser genomgående är klart större än direktberäknade standardavvikelser och att månadsbaserade standardavvikelser praktiskt taget genomgående är mindre. Den övergripande slutsats som kan dras från de erhållna resultaten är att standardavvi-kelser för efterfrågan under ledtid i lager som försörjer ett begränsat antal andra lager bör direktberäknas och inte baseras på ledtidskorrigering av standardavvikelser per dag eller per månad. Det enda undantaget utgör efterfrågescenarier med mycket lågfrekvent efterfrågan.

standardavvikelse

Cyklisk efterfrågan

säkerhetslager

Author

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Intern rapportserie

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

More information

Latest update

12/13/2018