Kostnads-nyttoanalys som verktyg för prioritering av efterbehandlingsinsatser.
Book, 2008

För att uppnå miljömålet En giftfri miljö krävs att en stor mängd förorenade områden tas om hand och efterbehandlas. Kostnaden för att åtgärda de mest förorenade områdena har av Naturvårdsverket beräknats uppgå till ca 60 miljarder kronor. Ett problem är dock att samhällets resurser för sådana insatser är begränsade. Det är därför viktigt att utveckla verktyg för att prioritera bland tänkbara insatser så att en sund hushållning sker av samhällets begränsade resurser. En möjlig ansats till prioritering är att göra samhällsekonomiska bedömningar av potentiella efterbehandlingsinsatser. Syftet är då att undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera vilka insatser som är mer samhällsekonomiskt lönsamma än andra. Ett vedertaget verktyg för samhällsekonomiska analyser är Kostnads-nyttoanalys (KNA). Metoden har dock ännu fått begränsad användning inom svenskt miljöarbete, och särskilt vad gäller arbete med förorenade områden. I detta projekt inom Naturvårdsverkets kunskapsprogram Hållbar sanering beskrivs hur KNA kan användas för att göra samhälls¬ekonomiska bedömningar av efter¬behandlingsåtgärder.

Giftfri miljö

Kostnads-nyttoanalys

Risk

Förorenade områden

Author

Lars Rosen

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

DRICKS - Framework programme for drinking water research at Chalmers

FRIST competence centre

Pär-Erik Back

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Tore Söderqvist

Åsa Soutukorva

Lars Grahn

Patrik Brodd

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Economics

Earth and Related Environmental Sciences

Oceanography, Hydrology, Water Resources

ISBN

978-91-620-5836-4

More information

Created

10/7/2017