Cirkulär cellulosa till framställning av textilfiber
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Syfte och mål: Syftet är att möjliggöra en cirkulär och resurseffektiv cellulosaekonomi i Sverige, med målet att extrahera cellulosa från restströmmar (exv. jordbruksavfall, använda textilier och returkartong) för ökat värde.
Projektet har 3 unika projektmål: A) att öka det industriella intresset för cellulosarika restströmmar och deras marknadsrelevans, B) att öka potentialen för restströmmar i resurseffektiva processer för tillverkning av cellulosamaterial, och C) att uppnå ett stärkt nätverk och en ökad kunskap inom resurseffektiva processer för bioindustriella tillämpningar. Förväntade effekter och resultat: Projektresultaten sammanställer möjligheter (inkl. relevans kring processens uppskalning och marknad för det utgående cellulosamaterialet) att utvinna cellulosa ur restsströmmar som ska ge stöd i strategiska beslut om val av råvara, både för de berörda företagen och för andra intressenter inom cellulosaindustrin där träbaserad cellulosa traditionellt är den främsta råvaran. De föreslagna aktiviteterna i detta postdok-projekt kommer bidra till att möjliggöra önskade cirkulära materialflöden som leder till en starkare cirkulär ekonomi.

Deltagare

Diana Bernin (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-02093
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-10