Transparent timmer: uppskattningar av den illegal avverknings miljöeffekter i Brasilien med stora datamängder (TRACTION)
Forskningsprojekt, 2023 – 2025

Degraderingen av tropiska skogar utgör ett lika stort hot mot den biologisk mångfalden och klimatet som avskogningen. Trots det är kunskapen om avverkningen av tropiskt timmer – en av de största orsakerna till skogsdegradering – begränsad, delvis eftersom mycket av avverkningen sker illegalt. I Brasilien, en av världens största exportörer av tropiskt timmer, uppskattas 50-70% av avverkningen vara illegal, men det saknas en djupare förståelse för mekanismerna bakom dessa siffror. Detta forskningsprojekt syftar till att fylla denna kunskapslucka, genom att analysera data på >45 miljoner transaktioner från Brasiliens system för att övervaka handeln med skogsråvara på federal- och delstatsnivå, under 2007–20. Genom att identifiera diskrepanser mellan mängden timmer som produceras, processas och transporteras kan vi kvantifiera mängden illegalt timmer och var det introduceras i tillförselkedjan. Vi kommer också att uppskatta omfattningen av skogsdegradering, samt effekterna på kol-lager och biodiversitet. Genom en input-output-modell kan vi sedan följa de uppskattade hållbarhetsriskerna till konsumenter i Brasilien och i importregioner som EU, USA och Kina. Denna första heltäckande och detaljerade beskrivning av brasilianska skogsprodukters hållbarhetsrisker (illegalitet, biodiversitet, kol) kan bidra till att stärka tillämpningen av lagstiftning kring produktion och handel med timmer, lokalt och internationellt, och stödja omställningen till ett hållbart skogsbruk i Brasilien.

Deltagare

Martin Persson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2022-00810
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-22