Komplexa polymerrika materialströmmar och deras roll i en cirkulär materialförsörjning
Forskningsprojekt, 2023 – 2025

Många polymerrika avfallsströmmar har på grund av sin komplexitet inget tydligt återvinningsalternativ, trots att insatsmaterialen i produktion av produkterna som avfallet består av är av hög kvalitet och det kemiska värdet av de olika beståndsdelarna är höga. Exempel på sådana strömmar är engångsprodukter från sjukvården, blöjor, kompositer av polymerer och cellulosafiber eller polymerblandningar, och ofta hamnar dessa produkter förorenade i en blandning i sopförbränning. En annan komplikation är det vanliga förekomsten av heteroatomer, främst syre men även halogener som klor och kväve i olika polymerer. I dagsläget sorteras dessa fraktioner antingen bort och det blir en koncentrerad fraktion utan tydlig återvinningsväg, eller är del av avfallsströmmen i tillräcklig låg koncentration.

Utifrån ett produktionsperspektiv kan dessa produkter således inte bli cirkulära om ingen återvinning appliceras på avfallet som de hamnar i.  Dessa flöden har dock potential att bidra till en råvaruförsörjning av ett petrokemiskt kluster genom applicering av olika tekniker för kemisk återvinning beroende på deras sammansättning. Tekniker i frågan är högtemperaturpyrolys, lågtemperaturpyrolys med efterföljande förgasning eller krackning, förgasning och som sista utväg; förbränning och kolinfångning med efterföljande syntes av nya material baserad på koldioxid.

Syftet med projektet är att adressera utmaningen av blandade polymerrika fraktioner och att arbeta strategiskt genom att möta behovet av en generisk kunskapsbas för komplexa polymerrika avfallsströmmar och således mot en kommersialisering av kemisk återvinning. Fokus är att etablera en karakteriseringsmetodik och utvärderingsmetodik som fungerar som underlag för strategiska vägval mot en cirkulär råmaterialförsörjning. Projektet riktar sig till företag längs hela livscykeln; produktion, avfallshantering och recycling samt råmaterial- och kemikalieproduktion.  

Deltagare

Martin Seemann (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Borealis GmbH

Schwechat, Austria

Scandinavian Enviro Systems AB

Göteborg, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 1.11VINNVÄXTJSPKPI
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Scandinavian Enviro Systems AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-17