Mobilkrossar - tillförlitligt mobilt nödstopp, implementering
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Syftet med projektet var att inventera och identifiera tänkbara tekniska lösningar för att realisera ett "bärbart mobilt nödstopp" med på marknaden befintlig teknik. Vidare har mobila krossverk identifierats där det är tänkbart och lämpligt att implementera tekniken i pilotinstallationer.

Med hänsyn tagen till Maskindirektivet samt rådande regler för CE-märkning dras slutsatsen att två huvudsakliga alternativ är möjliga vid val och installation av bärbara trådlösa stopp. Dessa två alternativ är:

1. Nödstopp med godkänd nödstoppsändare

2. Maskinstopp/maskinstyrning med enklare sändare med endast en (1) knapp

Deltagare

Magnus Evertsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 131011
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-28