Testbädd för hydrokemiska metallåtervinningsprocesser i pilotskala
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Syfte och mål - uppfyllelse Syftet med projektet var att förbereda utveckling av en befintlig pilotanläggning för hydrometallurgiska processer till en generellt tillgänglig anläggning. Resultaten från den befintliga hydrokemiska pilotanläggningen har varit till stor nytta för framtagandet av robusta metallåtervinningsprocesser. De företag som deltar i centret Competence Center Recycling samt ett antal andra företag och stöder en utveckling till en öppen testbädd inom CCRs arbete. En omfattande infrastruktur av analystekniker finns, d.v.s. investeringskostnaderna för testbädden blir låga. Resultat och förväntade effekter - utfall Allteftersom återvinning blir en mera naturlig del av materialanvändningen i industrin och samhället kommer med stor sannolikhet nya företag att skapas kring till exempel hydrokemiska återvinningsprocesser. Vi är nu bara i början av den utvecklingen och i den kan testbädden utgöra en förstärkningsfaktor för innovationer och utveckling av nya arbetsmöjligheter. Genom att testbädden lokaliseras till Chalmers finns möjlighet för företag att få stöd i hela utvecklingen av sina idéer från labförsök till uppskalad process. Även modellering av processen kommer att erbjudas. Upplägg och genomförande - analys Den planerade hydrokemiska testbädden har väckt intresse hos industrin. Den lämpligaste organisationsformen är under Competence Center Recycling under värdskap av grupperingen Kärnkemi/Industriell Materialåtervinning på Institutionen för Kemi och Bioteknik. En omfattande infrastruktur av analystekniker finns på plats. Lämplig lokal har tingats i Kemihuset, Chalmers. Redan anställd personal kan arbeta med testbädden på flexibel deltid. Gruppen ingår i det Europeiska hydrokemiska institut som planeras och testbädden blir en svensk nod i detta.

Deltagare

Britt-Marie Steenari (kontakt)

Professor vid Kärnkemi

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-08