Sweadish Leadership for Global Life Cycle Thinking
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Syfte och mål - uppfyllelse Centrat har inom ramen för projektet utvecklat en gemensam strategi för internationalisering. Strategin bygger på centrats verksamhetsplan och beskriver hur centrats aktiviteter ska samordnas för att effektivt följa, påverka respektive leda den internationella utvecklingen för att bidra till miljömässigt hållbara lösningar längs med produkters och tjänsters livscykel. Ett annat mål i projektet var att kunna realisera delar av strategin i praktiken, vilket möjliggjorts med finansieringen och har varit av stort värde för centrat. Resultat och förväntade effekter - utfall Resultatet har blivit en strategi för internationalisering, med konkreta mål och ett strukturerat arbetssätt för att nå målen. Projektet har även resulterat i internationellt deltagande i initiativ vilka av styrelsen bedömts ha global påverkan, större internationell synlighet genom olika aktiviteter och arbetsfördelning. Den största framgången är att centrat har utvecklat en gemensam strategi, vilken godkänts och anammats av styrelsen och bedöms vara viktig för samtliga partners i centrat. Upplägg och genomförande - analys Projektet har letts av en projektledningsgrupp, vilken tillsammans med en projektgrupp utvecklat strategin med dess innehåll. Arbetet har fördelats ut till olika arbetsområdesledare och andra arbetsgrupper för specifika frågeställningar. Längs projektets gång har en rådgivande grupp gett viss support, samt har styrelsen varit styrgrupp för projektet. Strategin beskriver centrats styrkor och möjligheter för globalt ledarskap, gemensam struktur för omvärldsbevakning, mål för internationalisering, utvärdering och uppföljning, samt appendix.

Deltagare

Sara Palander (kontakt)

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Emma Rex

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-02461
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-11