Lokala nätverk för kontinuerligt deltagande i planering
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

 
Kommunikationsprojektet -Lokala nätverk för kontinuerligt deltagande i planering- har som syfte att sprida erfarenheter och resultat från ett forskningsprojekt om att hitta former för kontinuerligt, lokalt deltagande i kommunala planeringsprocesser.

Medskapandegruppen i Gråbo, Lerum instiftades 2012 som ett forum för lokal demokrati och påverkan med representanter från ortens föreningsliv, affärsliv och kyrkor, såväl som från kommunens politiska sfär och från förvaltning. Doktorandstudier (2009-2016) kring deltagande i planering har följt arbetet i Gråbo och jämfört det med en tidigare fallstudie i Uddevalla kommun. Resultatet är en modell för att etablera ett lokalt nätverk för kontinuerlig dialog och samverkan mellan kommun och invånare i frågor om hållbar utveckling och samhällsplanering.

Metoden för kommunikation av forskningsresultaten är att lära och lära ut genom att testa och utveckla modellen från Lerum som ett ´showcase´ i en annan kommun och sedan följa och sprida erfarenheter och kunskaper från det arbetet via de plattformar som erbjuds av GR, SKL och Mistra Urban Futures. Vänersborgs kommun har accepterat att med inkindresurser stödja en sådan ansats. Kommuner på andra håll har också visat intresse och därför planerar projektet delta i evenemang som GöteborgsRegionens (GR) nätverk för deltagande arrangerar. Detta nätverk organiseras via Mistra Urban Futures och även där finns en plattform för deltagande i seminarier och utåtriktade informationsinsatser. Vid projektets slut planeras en större sammankomst kring modellen för kontinuerligt deltagande i en konferens, där även andra liknande initiativ bjuds in att delta. Till konferensen bjuds även kommuner utanför Västra Götaland via exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Studien bakom projektet har visat att: - missförstånd uppstår mellan lokalsamhälle och Kommunen, då Kommunen ses som en enda motpart i en dialog, medan Kommunen talar med många röster från olika sektorer av en stor organisation. - lokala nätverk finns alltid, men lokala förutsättningar avgör hur ett samarbete med dessa nätverk bör se ut. Ibland kan en medskapandegrupp samlas direkt utifrån redan etablerade grupperingar, föreningar eller nätverk. I andra fall kan gamla konflikter behöv redas ut eller så behövs intervjuer och möten för att knyta ihop lokala nätverk där sådana är alltför små, spretiga eller fristående från varandra. - deltagande genom en process fungerar bäst om invånare bjudits in att definiera problem snarare än lösningar och sedan kan följa och påverka processen med en bredare förståelse för vad som påverkar besluten. - kontinuiteten är en nyckel för att lösa två problem som noterats: Dels skapar man tillsammans en lokal historia där frågor inte uppstår var för sig, utan hänger ihop i ett sammanhang. Förståelse för dessa sammanhang ger också möjligheten att hitta tidigare outnyttjade möjligheter till samarbete. Dels hamnar alla planeringsprocesser i ett sammanhang och första mötet i en planeringsprocess känns inte som att "börja från början" utan som att "fortsätta framåt".

Samarbetet med Vänersborgs kommun förväntas förstärka kunskaper inte bara kring modellen som sådan, utan även kring hur den bör och kan kommuniceras för ytterligare spridning. Kunskapsöverföring från forskningsprojektet till Vänersborg, samt spridningen av såväl forskningsresultat samt erfarenheter från processen(-erna) i Vänersborg i såväl GRs nätverk som i en nationell konferens gör detta till ett kommunikationsprojekt i flera led.

Deltagare

Lisa Bomble (kontakt)

Konstnärlig lärare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Finansiering

Formas

Projekt-id: 941-2015-1844
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-17