Mot en snabbare spridning av förnybar energi: ekonometriska modeller av innovationssystem för att identifiera accelererande och begränsande faktorer
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Utvecklingen av förnybara energiteknik beror på många faktorer, och regeringar har en rad olika policyåtgärder för att stimulera utveckling och användning av sådan teknik. De kan tillsätta medel för forskning, ge bidrag, införa mål för marknadsandelar, införa skatter på koldioxid, med mera.

I detta forskningsprojekt kommer vi analysera historiska effekter av policybeslut på forsknings- och industriverksamhet, samt den efterföljande utvecklingen och användningen av ett antal förnybara energitekniker. Vi kommer att jämföra erfarenheter från en stor grupp länder, över en längre tid.

Med hjälp av statistiska modeller kan vi exempelvis identifiera om mer forskningsmedel verkligen leder till mer installerad vindkraft. Sådana modeller kan också avgöra om effekten är stor, exempelvis om dubbelt så mycket forskningsmedel leder till dubbelt så mycket vindkraft. På liknande sätt kan vi jämföra om forskningsmedel eller skatt på koldioxid har störst effekt på den installerade effekten. Sådan information kommer vara mycket användbar för beslutsfattare. De kan då på ett bättre sätt hantera de nuvarande svagheterna i förybara energisektorer och snabbare uppnå ett helt förnybart energisystem.

Deltagare

Jorrit Gosens (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-06-17