Program för ledare av samverkande innovation
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Syfte och mål

Programmet syftar till att sprida kunskap och erfarenheter kring organisatoriska aspekter av samverkande innovation, baserat på forskning från forskargruppen MIB, samt för aktörer att få stöd i att implementera metodiker. Ledare och aktörer i samverkande innovation är en ny gruppering som inte låter sig fångas upp i rollbeskrivningar och utvecklingsinsatser, en grupp som alltjämt blir mer central för innovation. Utvecklingsprogrammet kommer att ge utrymme för utveckling av ny kunskap genom att vi kombinerar den forskningsbaserade kunskapen med erfarenheter från olika aktörers perspektiv.

Förväntade effekter och resultat

Inom ramen för projektet vill vi åstadkomma: Insatser för att överföra mer av forskningsbaserad kunskap till olika aktörer i samhället - spridning av kunskap och redan utvecklade metoder och modeller kopplat till innovation i samverkan med andra aktörer Baserad på forskningsbaserad kunskap och praktikens erfarenhet tillsammans med deltagande organisationer utveckla och testa nya metoder. Skapa nätverk för ´mellanrumsledare´ och ledare av samverkande innovation Coacha intermediärerna i deras roll att vara värd för samskapande innovations plattformar och arenor.

Planerat upplägg och genomförande

Som arbetsform avser vi att arbeta med genomförandet i en serie av workshops (WS) med innovationsledare från olika samhällsaktörer med koppling till Lindholmen och Johanneberg Scinece Parks. Forskargruppen MIB leder arbetet med utveckling av upplägg och paketeringen. Projektparter är med som behovsägare och starkt involverade i processens olika steg, av utveckling, planering, genomförande samt utvärdering, medan andra aktörer har mer en roll av att vara referensgrupp.

Deltagare

Kamilla Kohn Rådberg (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Johanneberg Science Park AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-03