Beaktande av gräsmarker med hög biologisk mångfald i hållbarhetscertifiering och annan reglering: konsekvenser för bioenergipotentialen
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Många studier pekar på en stor potential för biomassaproduktion för energi på gräsmarker och betesmark. Utnyttjande av sådana marker har framhållits som attraktivt genom att omställningen till biomassaproduktion på dessa marker inte orsakar lika höga växthusgasutsläpp som när skogar avverkas för att ge plats för bioenergiodlingar. Förnybarhetsdirektivets bindande hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen förbjuder användandet av biomassa från bioenergiodlingar som etablerats på tidigare artrika marker inklusive gräsmarker. Det övergripande målet med detta projekt är att klargöra hur beaktande av artrika gräsmarker inom hållbarhetscertifiering och annan relevant reglering kan påverka förutsättningarna för biomassaproduktion för energiändamål. Relevant vetenskaplig litteratur samt regelverk granskas med syftet att: (i) bedöma hurgräsmarker med hög biodiversitet beaktas inom hållbarhetscertifiering och annan reglering med relevans för EU; (ii) undersöka hur gräsmarker med hög biologisk mångfald har beaktats i uppskattningar av den globala biomassapotentialen för energi; (iii) sammanställa tillgänglig information om gräsmarker vars bevarande kräver specifik skötsel med biomassauttag; och (vi) ge rekommendationer för framtida studier av bioenergipotentialer samt för utveckling av styrmedel och annan reglering.

 

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Julia Hansson

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-30