Sekundärflödesvärmeväxlare för Förbättring av Flygmotorers Verkningsgrad
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Syfte och mål:
Industrin och akademin har under lång tid studerat flygmotorarkitekturer med ökad verkningsgrad från överföring av värme mellan motorns gasflöden. Projektet "Sekundärflödesvärmeväxlare för förbättring av flygmotorers verkningsgrad" syftar till att att hitta säkrare och kompaktare metoder för att förverkliga dessa koncept. Målet är att generera, simulera och värdera motorer som flyttar värme via en vätska i ett slutet kretslopp, och visa om en sänkning av bränsleförbrukningen med 5% är möjlig.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet skall ge en översikt över föreslagna koncept för optimering av värmeflöden. Geometrier och strömningsmodeller för ett vätskesystem med överföring av värme från kompressorn och för ett system med överföring av värme från turbinen skall utvecklas. Baserat på dessa fallstudier skall ett koncept optimeras för minimal bränsleförbrukning installerad i ett framtida flygplan. Studien kan ge underlag till vidare studier i NFFP8 eller i europeiska samarbeten.

Deltagare

Tomas Grönstedt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04868
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-11