Bedömning av professionellt agerande: Sjöfartens teknologier, kunskap och undervisningspraktiker i förändring
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Sjöfartsutbildning utgör ett exempel på en utbildning som under de senaste decennierna genomgått genomgripande förändringar: från ett system av lärlingskap till en akademisk utbildning där delar av den fartygsförlagda praktiken har ersatts med träning i simulatormiljö. Idag regleras utbildningen av internationella regelverk för hur träning och bedömning ska ske för att uppfylla fartygsbehörighet och olika typer av certifikat. Dessa regelverk betonar allt mer vikten av att träna och certifiera professionellt agerande i simulatormiljö. De förändrade villkoren ställer således höga krav på universitet och högskolor att utbilda kompetenta sjöbefäl och att använda simulatorer för träning och bedömning av professionellt agerande.

Det tidigare projektet ”Träning och bedömning av professionellt agerande i simulatörmiljö” har bidragit till ökad kunskap om träningens praktiska genomförande genom etnografiskt fältarbete och videoanalyser av instruktörens arbete under navigeringsövningar i simulatormiljö. Det aktuella projektet skiftar fokus från träningens genomförande till de utmaningar kring bedömning i simulatormiljö som identifierats under det tidigare projektet. Ett pedagogiskt problem är att bedömningsverktygen som finns inbyggda i tekniken i sig inte kan ge fullödig återkoppling. En kärnfråga är därför vilken pedagogisk kunskap som krävs för att överbrygga mellan verktygens respons och bedömning av kunskap i handling.

Genom intervjuer och analyser av videoinspelningar av bedömningar i simulatormiljön söks svar på följande frågor a) Hur intervenerar nya bedömningsverktyg och kriterier i ordinarie bedömningspraktiker i simulatormiljö? b) Vilka pedagogiska utmaningar kan identifieras när nya bedömningsverktyg och kriterier implementeras i sjöfartsutbildningen? Projektet förväntas bidra till ökad förståelse av hur teknologisk utveckling förändrar kraven på kunskap och hur professionell kunskap kan bedömas i simulatormiljö.

Deltagare

Charlotte Sellberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Olle Lindmark

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Forte

Projekt-id: 2018-01198
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Chalmers maritima simulatorer

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-05