Beställardriven kvalitetsutveckling i mellanstora infrastrukturprojekt
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Projektets övergripande syfte är att bidra till en höjning av kvalitetsnivån i mellanstora infrastrukturprojekt där beställare, ingenjörskonsulter, entreprenörer och underentreprenörer tillsammans samverkar till en hög kvalitet i projekten. Mellanstora infrastrukturprojekt är från 100 miljoner till 1 miljard SEK. Projektet planerar att genomföra ett forskningsbaserat förändringsarbete, siktande på att skapa excellent design och produktion av infrastruktur. Med excellent design och produktion av infrastruktur förstås ett upplägg där Trafikverkets kravställande leder till en samordnad företagsstrategi för ett högkvalitativt genomförande av projekt hos konsult- och entreprenadföretag. Samverkan mellan Trafikverkets kravställande som beställare och företagens respons på detta är grundläggande i detta arbete. Detta innebär en markant förändring och utökning av kvalitetsarbetet hos såväl Trafikverket som hos konsult och entreprenadföretag i förhållande till dagens metodik baserad på egenkontroll. En litteraturstudie och en nulägeskartläggning är basen för en planerad förändring i kvalitetsarbetet i två utvecklingsallianser, bestående av två företag och Trafikverket. Även andra aktörer som är aktiva i infrastrukturprojekten ingår. Processen drivs, kartläggs och analyseras av projektet. Resultatet av utvecklingsarbetet båda i etapp 1 och 2 evalueras på forskningsbasis, där målgruppen är byggföretag i Svensk Byggbransch, vilka arbetar med infrastrukturprojekt i alla storleken, men som vil kunna använde projektresultaten. Målgruppen består primärt av praktiker och sekundärt av forskare, vilket innebär att information och spridning av resultaten planeras ske genom seminarier och en kommunicerande rapport som delges Trafikverket och branschen för implementering. Om projektet kan bidra med en kvalitetsförbättring på 8% per år vilket är högst rimligt innebär detta besparingar på i storleken 2 miljarder i Trafikverket investeringsverksamhet. Om Trafikverket tillsammans med branschen lyckas med detta leder det till en klar produktivitetsförbättring vid skapande av infrastruktur vilket kommer hela samhället till gagn.

Deltagare

Christian Koch (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2018/36501
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-10