Power to Food- koncept för produktion av mat med kraftigt reducerad miljöpåverkan
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Projektet avser att etablera och verifiera konceptet Power to Food, matproduktion av el. Konceptet bygger på produktion av mat och foder från el och CO2 och har förmågan att märkbart komplettera jordbruk för att försörja en växande befolkning på jorden med kraftigt reducerad miljöpåverkan. Projektet avser att demonstrera produktion av en typ av mat samt att förtydliga och kvantifiera de miljövinster som tekniken medför, avseende markanvändning, vattenanvändning, kväve/fosforanvändning, biodiversitetsminskning, koldioxidbalans samt robusthet.

5kg mat producerad av CO2 och el kommer sättas på bordet vid projektets slut. En teknoekonomisk beräkning kommer tas fram för storskalig produktion. Förbättringar av befintlig teknologi kommer göras och en marknadsbedömning samt potentialen för kompletterande patent kommer bedömas. En beräkning av miljöavlastande parametrar, baserat på de planetära gränserna, kommer tas fram. Vid framgångsrikt projekt väntas effekten bli ett öppnande av en ny industrigren.

Produktion av en ätbar produkt (mat/foder) kommer ske med föreslagen teknologi. Resultatet utvärderas avseende renhet enligt FDA och EFSA. Produktionsprocessen utvärderas teknoekonomiskt, avseende samt energi och massbalans, samt bidragande till miljöavlastning. Projektet identifierar även nya marknads och patentmöjligheter.

Deltagare

Per-Anders Carlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Per-Anders Carlsson Group

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-26