4boards.ai: The Challenges of AI for Sustainable and Innovative Corporate Governance
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Den snabba utvecklingen inom digitalteknik, i synnerhet inom artificiell intelligens (AI), tillsammans med alltmer dynamiska och komplexa konkurrenssfärer driver företag att utveckla nya kompetenser och interorganisatoriska processer. I dagsläget saknas dock i stor utsträckning forskning på hur denna nya konkurrenssfär påverkar bolagsstyrning, apropå styrelseaktiviteter inom innovation och hållbarhet. Forskningsprojektet syftar alltså till att utveckla och sprida forskningsbaserad kunskap samt en uppsättning framgångsrika metoder och verktyg för att möjliggöra för styrelser att leda och utnyttja AI i sina innovations- och hållbarhetsinstatser på de fyra nivåerna för bolagsstyrning, dvs processer, kompetenser, uppgifter och värdeskapande (Huse, 2018). Denna ansökan sammanställdes av Chalmers tekniska högskola (Professor Robin Teigland) som, för att garantera god balans mellan ny forskningsbaserad kunskap och potential för praktisk tillämpning, satt samman en grupp forskare och yrkesverksamma för att driva projektet ute i verksamheter. Som organisationer deltar främst två styrelser med ett tydligt utvecklingsbehov gällande både innovation och hållbarhet: Combient AB och Qlucore AB.

Deltagare

Robin Teigland (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Martin Wallin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Digoshen AB

Stockholm, Sweden

Handelshögskolan i Stockholm

Stockholm, Sweden

Stiftelsen IMIT

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-02918
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-31