Kvantifiering av trafikleders barriäreffekter
Forskningsprojekt, 2016 – 2022

Transportinfrastruktur som motorvägar och järnvägar skapa effektiva förbindelser inom städer, regioner och länder. Samtidigt kan denna infrastruktur också skapa barriärer i lokala mobilitetsnätverk. Dessa barriärer kan ha en rad negativa effekter på bl.a. sociala kontakter inom och mellan stadsdelar, på tillgänglighet av service och arbetsplatser, på hälsan samt på möjligheter for stadsutveckling.

Investeringsbeslut angående infrastrukturprojekt baseras vanligtvis på omfattande utredningar av deras effekter. För många av dessa effekter, som buller och luftföroreningar, finns kvantitativa och objektiva mätmetoder. Dock utredning av barriäreffekter baseras ofta på kvalitativa och subjektiva bedömningar i form av ett antal välvalda ord. Detta begränsar möjligheter att inkludera barriäreffekter i konsekvensbedömningar vilket kan leda till att viktiga negativa konsekvenser av investeringar i transportinfrastrukturprojekt underskattas eller utelämnas helt.

Detta forskningsprojekt syftar till att utveckla en GIS-baserad metod for kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur. Avsikten är att metoden ska kunna användas i planering och konsekvensbedömning av infrastrukturprojekt.

Deltagare

Lars Marcus (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Jorge Gil

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Job van Eldijk

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Ramböll AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2022

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

https://www.smog.chalmers.se/

Senast uppdaterat

2019-04-30