Välbefinnande för personalen och produktivitet i hållbara kontorsbyggnader: En tvärvetenskaplig studie om nyckelfaktorerna för inomhusmiljö kvalitet
Forskningsprojekt, 2019 – 2023

Människan tillbringar mer än 80 procent av sitt liv inomhus och vi har därför alltid strävat efter att bygga beboeliga inomhusmiljöer – något som är helt avgörande för att skapa ett bra liv. Under de senaste decennierna har forskningen i allt högre grad visat att inomhusmiljökvaliteten har stor inverkan på användarens välbefinnande och produktivitet i kontorsbyggnader. Syftet med detta forskningsprogram är att utveckla avancerad inomhusmiljökvalitet i hållbara kontorsbyggnader för att främja användarens komfort, hälsa och produktivitet genom att identifiera nyckelfaktorer och visa på orsakssamband från evidensbaserade undersökningar. Ett nationellt dataset kommer att sammanställas från kontorsbyggnader i Sverige genom fysiska mätningar och en subjektiv enkät. Ett antal statistiska metoder kommer att tillämpas för att uppnå en tillförlitlig dataanalys. En landsövergripande analys kommer att utföras med hjälp av dataset från Schweiz med 27 kontorsbyggnader och 2 000 svar för att verifiera resultaten och ytterligare undersöka tillämpningen av slutsatserna i ett större sammanhang. Slutsatserna kommer att bidra till att överbrygga forskningsklyftan för inomhusmiljökvalitetens nyckelfaktorer och orsakssamband ur ett multidisciplinärt perspektiv. Slutligen kommer forskningsprojektet att främja de nationella användarnas välbefinnande och hälsa i arbetsmiljön och positivt bidra till FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG)

 

Deltagare

Quan Jin (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Holger Wallbaum

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Akademiska Hus

Göteborg, Sweden

Bengt Dahlgren AB

Göteborg, Sweden

Boverket

Karlskrona, Sweden

Chalmersfastigheter

Göteborg, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Skanska Fastigheter Göteborg AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: FR-2018/0010
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-16