Policy dialoger om bioekonomi för hållbar utveckling: värdeskapande, vägar och styrning
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Syfte och mål: Projektet syftade till att identifiera viktiga prioriteringar och sätt att implementera för att uppnå en hållbar bioekonomi på lång sikt, dvs 2050. Genom en serie policydialogerna undersöktes olika visioner och vägar för bioekonomin på olika styrnings nivåer i fem olika länder.
Detta tillvägagångssätt underlättade också jämförelser och inlärning i breda konceptuella termer över olika världsregioner och specifikt mellan de svenska och EU: s bioekonomiska perspektiv och de i Thailand, Colombia och Rwanda. En syntes över dialogerna slutfördes. Förväntade effekter och resultat: Policydialoger i Estland, Sverige, Thailand, Colombia och Rwanda bidrog till utvecklingen av bioekonomistrategier på olika nivåer från lokal till regional. Samspelet med företrädare för regeringen, den privata sektorn och icke-statliga organisationer bidrog till en mer sammanhängande och konstruktiv förståelse av viktiga prioriteringar, hinder och möjliggörande för att uppnå en hållbar bioekonomi på längre sikt, dvs. 2050. Jämförelsen och syntesen över dialogerna har också bidragit till den globala kunskapsbasen om innovationsstrategier inom bioekonomin. Upplägg och genomförande: En gemensam design användes för policydialogerna, men med hänsyn till avsevärd variation eftersom varje dialog fokuserade på olika styrnings nivåer och olika applikationer inom bioekonomi. Denna design underlättade insikter om bioekonomi prioriteringar och policyer inom intressentgrupperna i varje dialog men också över alla dialogen. Resultaten har publicerats i fem rapporter och en tidningsartikel har lämnats in. En webbplats tillhandahåller relevant information och kommer att underhållas för att möjliggöra fortsatt interaktion med intressenter i framtiden.

Deltagare

Madelene Ostwald (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Stockholm Environment Institute (SEI)

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-04695
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-22