En integrerad ansats för att undersöka trädens okända roll för torrområdens jordbruksproduction
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Träd är en viktig resurs i afrikanska torrområden och bidrar med flera ekosystemtjänster, t.ex. skydd mot jorderosion och näringskälla för människor och boskap. Den starka kopplingen mellan träd och människor är tydligt i trädjordbruk, den dominerande markanvändningsstrategin i Sudano-Sahel-zonen. Trädens påverkan på markvatten och grödornas avkastning, och därmed livsmedelsförsörjningen, i dessa områden är dock fortfarande ett debatterat ämne. Förbättrad kunskap om interaktioner mellan träd, vatten och grödor på landskapsnivå är avgörande för att utveckla markanvändningsstrategier som syftar till att främja en hållbar livsmedelsförsörjning i Afrikanska torrområden. Detta projekt kommer använda en innovativ metod baserad på fjärranalys för att analysera träds roll i landskapets produktivitet och hydrologi. Pléiades, Sentinel (1-3) och TanDEM-X kommer först användas för att kartera trädtäcke (struktur och artsammansättning), markfuktighet och grödor (typ och avkastning) på både lokal och landskapsnivå. Dessa data kommer att analyseras med geo-statistiska metoder för att klargöra förhållandet mellan träden, markfuktighet och grödor avkastning. Projektet kommer att leverera a) robusta utvärderingar av nya fjärranalyssystem och kartläggningsmetoder i en viktig landskapstyp, och ii) ökad förståelse för viktiga agro-ekologiska processer.

Deltagare

Madelene Ostwald (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Leif Eriksson

Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Maciej Soja

Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Samarbetspartners

Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA)

Ouagadougou, Burkina Faso

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

World Agroforestry Centre (ICRAF)

Nairobi, Kenya

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 112/16
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-04