CIDER
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

CIDER bygger vidare på den framgångsrika utvecklingen av SAFT-verktyget, vilket tillåter fysikaliskt baserad prediktion av
buller utgående från trajektorie-, flygplans-, framdrivnings-, käll- och propageringsmodeller. Fysikaliska verktyg tillåter att
ett stort antal parametrar kan varieras och dess inverkan på olika flygplanskonfigurationer, procedurer och konstruktionsdetaljer kan studeras. Detta skapar möjligheter att studera fysik som idag inte finns representerad i integrerade metoder som t.ex. ECAC doc.29. Dessutom tillåter dagens SAFT-verktyg redan att korskopplingar (interdependencies) som CO2 och NOx emissioner värderas som funktion av bulleroptimerade trajektorier. CIDER kommer att utöka modelleringen så att även 4D-flygning kan simuleras.
CIDER kommer att integrera en estimeringsbaserad metod för bullerkällor baserat på ”backpropagation”-algoritmer och
mätningar. Den reducerade komplexitet som denna typ av metoder tillåter gör att en större uppsättning av flygplan/motorkombinationer kan täckas in med en mindre arbetsinsats, samtidigt som ett antal forskningsfrågor fortfarande kan hanteras.
Dessutom kommer CIDER att integrera nya beräkningsmässigt effektiva hierarkiska meshmetoder som tillåter att scenarier
kan beräknas över längre tidshorisonter.

Projektet kommer att definiera och utföra fallstudier i samarbete med flygbolag, operatörer och akademi, med målsättningen att reducera buller i beaktande av CO2/NOx-interdependencies. Indata kommer att vara ny flygplansteknologi, nya flygbanor och teknik för elektrifiering. Scenariostudierna kommer att väljas ut från en längre lista av möjliga scenarier genom en strukturerad process i samarbete med styrgruppen. Verifiering kommer att genomföras genom att FDR-data används.

Deltagare

Tomas Grönstedt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Evangelia Maria Thoma

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Aurskall akustik AB

Nacka, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Novair

Göteborg, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2019/95826
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-06