Klimatpolicys for matkonsumtion: Analyser av policyalternativ och politisk genomförbart för ett klimatneutralt välfärdssamhälle
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Produktionen och konsumtionen av livsmedel står för en stor del av våra växthusgasutsläpp. Forskningsrapporter har därför dragit slutsatsen att en förändring i vår diet, från animalie- till växtprodukter, är viktig för att nå målet om ett klimatneutralt samhälle. Valet av diet är starkt kopplat till kultur och identitet och vi kan därför inte förvänta oss att köttkonsumtionen kommer att minska spontant, vilket ökar efterfrågan på och nödvändigheten av politiska lösningar. Vi vet emellertid att statligt ingripande i form av exempelvis koldioxidskatter möter starkt motstånd i många kontexter. Trots att människor är bekymrade över klimatförändringarna, stödjer de inte med nödvändighet åtgärderna, såsom en klimatskatt på livsmedel. Hur kan vi förstå detta? Tidigare litteratur har identifierat ett antal faktorer som förklarar attityder till klimatpolitiska åtgärder. I detta projekt fokuserar vi på miljöpolitiska styrmedel inom livsmedelsområdet, något som idag är ett nästan outforskat område. Det övergripande syftet med projekter är därmed att undersöka stödet för policyalternativ för att minska växthusgasutsläppen från svensk livsmedelsförbrukning, med fokus på avvägningen mellan effektivitet och genomförbarhet av sådana åtgärder. För att göra detta använder vi både enkätdata och innehållsanalyser. Projektet kommer att ge en ökad förståelse för människors syn på styrningen inom livsmedelssektorn och pekar ut möjliga sätt för Sverige att nå målet om ett klimatneutralt samhälle.

Deltagare

Martin Persson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2019-02005
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-27