GeoSence - Geofencingstrategier för implementering i urban trafikledning och planering
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

GeoSence skapar implementeringsstragier för städer för hur geofencing kan tillämpas i trafikledning och trafikplanering för att minska föroreningar av luft och buller i städerna, öka trafiksäkerhet och förbättra flöden. I projektet utvecklas, testas, demonstreras och utvärderas fall både inom GeoSence men även inom andra pågående initiativ. Projektet fokuserar ökad förståelse för användaracceptans av tekniken, samt kartlägger och utvecklar nödvändiga operativa processer inom städerna bl.a. med hänsyn till datadelning. Samt att bättre förstå och ge förslag på hur regelverk och policys kan utformas för att stödja implementeringen av tekniken. Ett speciellt fokus ägnas även åt att analysera potentialen och effekterna av att implementera geofencing. Slutligen kommer, verktyg för implementering samt metoder för uppskalning av tekniken i Europa, att föreslås.

Deltagare

Lisa Melander (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Stockholms stad

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 51972-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-09