Navigationsstöd från land - fas 2
Forskningsprojekt, 2022 – 2025

Konceptet för Navigationsstöd från land, också kallat fjärrlotsning har tagits fram i projektet ”Analys av förutsättningar och nyttor med ett nytt navigationsstöd från land TRV2019/13352” som genomförts under 2019-2020 under ledning av RISE och med finansiering från Trafikverket. Förutom RISE deltog Sjöfartsverket, ett antal svenska rederier och Föreningen Svensk Sjöfart i projektet. Utfallet i fas I av Navigationsstöd från land var väldigt positivt och intresset är stort från såväl redarnäringen, akademin som från Sjöfartsverket att fortsätta utvecklingen och genomföra systemdemonstrationer av konceptet. Aktörerna menar att det finns stora möjligheter med navigationsstöd från land.

Projektet ”Navigationsstöd från land fas 2” avser att genomföra systemdemonstrationer av fjärrlotsning i ytterligare demonstrationsområde för att utveckla konceptet vilket bland annat inkluderar assistans av fartyg längre in mot kaj och ta fram kunskaps- och beslutsunderlag för möjlig realisering av navigationsstöd från land i Sverige. I projektet kommer lösningar som den pågående digitaliseringen erbjuder i förmåga att skapa gemensam lägesbild samt redundans och digital närvaro för att ytterligare effektivisera konceptet att testas. Utöver tidigare partnerskap förstärks projektet med ytterligare akademisk kompetens.
Då olika farleder och hamnar har olika förutsättningar och trafikbild kommer i detta projekt sjötrafiken till Skandinaviens största hamn, Göteborg att utgöra testbädd.

Deltagare

Reto Weber (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Mats Gruvefeldt

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Fredrik Olindersson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Luftfartsverket (LFV)

Norrköping, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Sjöfartsverket

Norrköping, Sweden

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2021/11826
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Chalmers maritima simulatorer

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-09