Utvärdering av kapacitetsbegränsningar i det svenska låg- och mellanspänningsnätet vid ett helt förnyelsebart elsystem
Forskningsprojekt, 2023 – 2026

Projektet ämnar att utveckla en nätverksmodell över hela Sveriges låg-, mellan- och högspänningsnät. Modellen kommer att användas för att analysera: (i) var riskerar kapacitetsbrist att uppstå i elnätet; (ii) optimal placering av nya laster (t.ex. laddstationer för elbilar) och sol- och vindkraftverk för att minska påverkan på nätet; och (iii) Var man får störst värde av energilagring (batterier). Nätverksmodellen är unik genom att den inte kräver någon känslig information
om dagens elnät, samt dess geografiska täckning (hela Sverige). Ett mål är också att modellen ska användas utanför projektet då vi sett att det finns ett mycket stort intresse bland elnätsbolag, fordonstillverkare, Göteborg stad och myndigheter.

Deltagare

Maria Taljegård (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P2022-00740
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2026

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-15