Innovativa bärprodukter med hälsomervärden och marknadspotential
Forskningsprojekt, 2012 – 2013

Det finns ett stort värde i att stimulera till ökat samarbete mellan forskare och industri för att med gemensamma mål bygga upp en kunskapsbaserad värdekedja kring bär Syftet är att samla intressenter från akademi, näringsliv och organisationer för att gemensamt utveckla idéer för framtida forskningsprojekt och aktiviteter inom bärområdet. Med vårt arbete inom TvärLivsprojektet ”Innovativa bärprodukter med hälsomervärden och marknadspotential” vill vi öka medvetandet om behovet av forskning in bärområdet och hur samverkan, genom t.ex. utveckling av nya arbetssätt, tekniker och strategier eller ökat fokus på värdeskapande, kan öka användandet av bär i industrin och inom jordbruket. Det är därför värdefullt att intressenter från flera olika sektorer i samhället medverkar. Visionen är att vi genom att samla olika kompetenser från universitet, högskolor, institut och livsmedelsbranschen kan skapa förutsättningar för att underlätta och stärka forskningen kring hur hela kedjan från råvaror och hantering (plockning och rensning, lagring), processning, distribution, och till konsumenter ska utformas. Forskning kring hur olika faktorer i denna kedja kan påverka olika bioaktiva komponenter i bär samt vilka ämnen som specifikt påverkar olika fysiologiska funktioner vid olika sjukdomstillstånd är en viktig del av arbetet. Det långsiktiga syftet är ett mer hållbart utnyttjande av svenska bär/produkter och att stimulera till en mer expansiv bärindustri med ökad export. TvärLivsprojektet ”Innovativa bärprodukter med hälsomervärden och marknadspotential” (INNOVATIVA BÄR) startade i början av december 2012 som ett initiativ för en samlad nationell satsning med syfte att genom tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingssamarbete nära den svenska livsmedelsindustrin, öka utnyttjande av svenska bär. TvärLivsprogrammet “ En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov” avser att skapa förutsättningar för att formera sektors- och ämnesöverskridande projektgrupper, som med förnyade samarbeten vill arbeta med att möta utmaningar inom livsmedelsområdet. Programmet finansieras av VINNOVA, Formas, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Stiftelsen Lantbruksforskning, och utlysningen består av två delar A och B. Projektdel A som är den för närvarande pågående delen och som beviljats medel under våren 2013 är avsett för idéutveckling och projektgruppsbyggande. Syftet är att ge finansiellt bidrag för att undersöka förutsättningar för innovationsprojekt, t.ex. genom förstudier och skapa nya kontakter.

Deltagare

Marie Alminger (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-03603
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/chem/SV/amnesomrade...

Senast uppdaterat

2015-09-04