Tekno-ekonomisk analys och Business Prototyping för forskargrupper
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Syftet är att använda forskargruppens teoretiska kunskap och praktiska erfarenheter av att arbeta hypotesprövande med affärsutveckling bland uppstartsföretag för att komplettera och fördjupa Vinnovas existerande program och metoder för kommersiell och teknisk verifiering/validering av forskningsbaserade affärskoncept. Projektet fokuserar på en pilotomgång vid Chalmers. Vår ambition är dock att framgent sprida de vinna lärdomarna till universitet och institutioner i hela Sverige.

Deltagare

Henrik Berglund (kontakt)

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Samarbetspartners

Stiftelsen IMIT

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-08