Integrering av miljö och ekonomi i produktutveckling ger innovationsmöjligheter.
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Syftet är att möjliggöra en omställning från en reaktiv till en proaktiv produktutvecklingsstrategi med avseende på miljö- och hållbarhet. Genom att effektivisera integrationen av miljö- och hållbarhetsaspekter tidigt i produktutvecklingen är projektets ambition att stimulera utvecklingen av fler tekniksprång och inte bara inkrementella förändringar. Målet med projektet är att bidra till effektivare produktframtagning genom att ta fram och etablera metodik som synliggör miljökostnader tidigt i produktframtagningsprocessen. Projektet förväntas bidra med en brett förankrad metodik för uppskattning av miljöskadekostnader och att miljöaspekter kommer att integreras effektivare i beslutprocessen vid produktutveckling. Projektet väntas resultera i en signifikant effekt av; 1) höjd motivation hos företag genom synliggörande av ekonomiska värden av minskad framtida miljöpåverkan, 2) en god spridning av projektresultaten genom workshops, påbörjat arbete på en ISO-standard, och genom publikationer i vetenskapliga tidsskrifter.

Deltagare

Sara Palander (kontakt)

Handläggare vid Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Samarbetspartners

Akzo Nobel Surface Chemistry

Stenungsund, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

SCA Hygiene Products AB

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-07